Pratite nas na društvenim mrežama!

Statut

У складу са одредбама Закона о Удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон) Скупштина Удружења :
Донорум

на седници одржаној у седишту Удружења, на адреси: Београд-Раковица, ул. Годоминска бр. 37, сутерен, стан 1; дана 21.03.2019. године ,усвојила је

СТАТУТ

Члан 1.

Донорум (даље: Удружење) је невладина организација, добровољна, нестраначка и непрофитна асоцијација физичких и правних лица, основана на неодређено време, ради остваривања циљева у области успостављања логистичког система између донатора хране и корисничких организација кроз организацију разних видова панела, активности за прикупљање средстава, догађаја и предавања, као и кроз успостављање апликације за свакодневно праћење доступности вишкова хране.

Члан 2.

Назив Удружења је: Донорум.

Удружење има седиште на адреси: Београд-Раковица, ул. Годоминска бр. 37, сутерен, стан 1.

Делатност Удружења је: 94.99· Делатност осталих организација на бази учлањења.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Удружење може променити назив, седиште и делатност одлуком Скупштине Удружења. Промена ових података се региструје код надлежног органа, у складу са Законом.

Члан 3.

Удружење има печат округлог облика на којем је у средишту исписан назив Удружења: Донорум, док је по ободу печата исписана ознака седишта Удружења: Београд-Раковица.

Изглед и садржина печата утврђују се Статутом Удружења, у складу са Законом.

Одлуком Управног одбора биће одлучено о изгледу и начину употребе знака Удружења, меморандума, амблема, заставе и боје Удружења, деловодним печатима и о другим елементима визуелног идентитета Удружења.

Циљеви и активности

Члан 4.

Донорум се оснива ради остваривања циљева у области успостављања логистичког система између донатора хране и корисничких организација кроз организацију разних видова панела, активности за прикупљање средстава, догађаја и предавања, као и кроз успостављање апликације за свакодневно праћење доступности вишкова хране.

То су следећи циљеви и задаци:

 • Успостављање логистичког система између донатора хране и корисничких организација;
 • Организација разних видове панела, активности за прикупљање средстава, догађаја и предавања;
 • Успостављање апликације за свакодневно праћење доступности вишкова хране;
 • Ступање у контакт са потенцијалним корисничким организацијама и компанијама-донаторима ради коришћења апликације;
 • Ступање у контакт са потенцијалним корисничким организацијама и компанијама-донаторима ради коришћења апликације;
 • Ангажман првенствено својих чланова, али и стручних спољних сарадника на организовању и реализацији програма и пројеката ради испуњавања циљева Удружења;
 • Пружање материјалње и логистичке подршке при организацији транспорта приликом прикупљања хране;
 • Рад и сарадња са другим организацијама на успостављању законске регулативе у области управљања вишковима хране;
 • Сарадња са другим организацијама (донаторима и корисницима) у успостављању независне апликације или система ради бољег управљања вишковима хране;
 • Заступање интереса чланова Удружења пред локалним и републичким органима;
 • Организација друштвено-корисних и хуманитарних акција;
 • Успостављање и развој локалне, међуградске и међународне сарадње и размене знања,искустава и добре праксе са другим Удружењима и ангажованим појединцима;
 • Остваривање свих осталих циљева који могу да допринесу развоју или промоцији питања од значаја за Удружење Донорум.

Ради остваривања својих циљева Удружење предузима следеће облике активности:

 • Предузимање свих адекватних мера и активности за остваривање друштвено одговорних циљева и циљева Удружења, кроз активан рад органа Удружења и чланова Удружења;
 • Предузимање свих адекватних мера и активности за остваривање друштвено одговорних циљева и циљева Удружења, кроз активан рад органа Удружења и чланова Удружења;
 • Издавање штампаног, аудио и видео материјала ради промовисања циљева Удружења, Информисање јавности и чланова о активностима Удружења, по потреби путем штампаних публикација, медија, интернет презентације и на друге примерене начине;
 • Сарадња у свим облицима са чиниоцима од друштвеног значаја у Србији и иностранству, као и сарадња са заинтересованим привредним, ванпривредним субјектима и државним органима који су у позицији да помогну остварење циљева Удружења;
 • Удружење предузима све друге видове активности који су у складу са циљевима и принципима рада Удружења Донорум.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Права и обавезе чланова Удружења регулишу се Статутом Удружења, у складу са Законом. Удружење води евиденцију о својим члановима.

Члан удружења може бити правно и физичко лице које испуњава услове наведене у овом члану Стаута и које прихвати циљеве Удружења и одредбе Статута Удружења.

Свако лице може под једнаким условима утврђеним Статутом да постане члан удружења , у складу са Законом.

Физичко лице може постати члан Удружења ако кумулативно испуњава све наведене услове:

 • ако поднесе попуњену Приступницу Удружењу- лично, Поштом или путем е-маила;
 • ако физичко лице има потпуну пословну способност, у складу са Законом;
 • ако својим потписом на приступници потврди да у потпуности прихвата Статут Удружења.

Физичко лице може бити члан Удружења независно од година старости, у складу са Законом и Статутом.

Изјаву о приступању, односно учлањењу у удружење за малолетно лице до 14 година живота даје његов законски заступник у складу са законом, а ако је у питању малолетник са навршених 14 година живота изјаву даје сам малолетник уз изјаву о давању сагласности његовог законског заступника у складу са Законом. Наведене Изјаве морају да садрже потврду о овери потписа.

Правно лице може постати члан Удружења, ако кумулативно испуњава све наведене услове:

 • ако поднесе попуњену Приступницу Удружењу- лично, Поштом или путем е-маила;
 • ако правно лице у погледу области своје делатности или циљева и активности има заједничке или сродне интересе са Удружењем, или је по природи делатности и другим околностима реч о правном лицу које може да помогне , унапреди или на други директан начин допринесе ефикаснијем остварењу циљева и обављању делатности Удружења;
 • ако приложи Одлуку надлежног органа у правном лицу о удруживању у Удружење, с тим што Одлука не може бити старија од 30 дана у односу на дан подношења Приступнице;
 • ако приложи копију Решења о упису у Регистар код надлежног државног органа;
 • ако потписом овлашћеног лица у правном лицу и печатом правног лица на Приступници потврди да у потпуности прихвата Статут и опште акте Удружења.

Члан 6.

Попуњавање Приступнице се сматра молбом за пријем у чланство.

Садржај Приступнице утврђује Управни одбор , с тим да Приступница минимално мора да садржи податке о имену и адреси правног или физичког лица које подноси Приступницу , укључујући ЈМБГ за физичка лица и ПИБ за правна лица, као и податке о Удружењу и кратак извод из Статута Удружења који се односи на права и обавезе чланова, место и датум потписивања Приступнице.

Приступница које буде поднета Удружењу, заједно са прилозима без одлагања се доставља Председнику Управног одбора Удружења.

Одлуку о пријему у чланство доноси Председник Управног одбора Удружења, у року од 60 дана, а на основу поднете приступнице и других доказа. Председник Управног одбора Удружења -лично или преко овлашћеног лица- без одлагања обавештава подносиоца пријаве о одлуци , на пригодан начин ( личним саопштењем, писменим путем, телефоном или е-маилом).

Уколико нису испуњени сви прописани законски и статутарни услови - Председник Управног одбора ће на пригодан начин позвати подносиоца да допуни Приступницу или приложи потребне документе у року од ЗО дана,а у случају да подносилац не испуњава услове или не поступи по позиву за допуну - Приступница ће бити одбачена , а захтев за чланство одбијен.

Исто лице може поднети приступницу више пута, с тим да уколико буде одбијено два пута -Удружење није у обавези да прими нити да разматра Приступницу поднету од стране истог лица трећи нити сваки наредни пут.

Члан 7.

Чланство у Удружењу престаје:

 • иступањем Члана
 • искључењем Члана
 • смрћу Члана.

Члан може иступити из чланства, без сагласности осталих чланова, давањем писане изјаве о иступању коју подноси Управном одбору Удружења.

Скупштина може искључити појединог члана из Удружења због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба Статута или другог општег акта Удружења, или у случају да Члан својим радњама или изјавама нарушава углед или онемогућава функционисање Удружења.

На образложени предлог Управног одбора Одлуку о искључењу из чланства доноси Скупштина Удружења. Чланство у Удружењу престаје даном доношења одлуке Скупштине Удружења.

Члану се мора омогућити да се у року од 3 дана изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу. Уколико Члан искористи ову могућност Управни одбор је дужан да то образложење размотри приликом доношења одлуке о искључењу.

Врсте чланова, права, обавезе и одговорност чланства

Члан 8.

Удружење разликује три врсте чланова: активног члана, придруженог члана и почасног члана. Управни одбор Одлуком о пријему у чланство одлучује да ли ће члан бити у статусу : активан , придружен или почасни члан.

Активни члан има право да:

 • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева удружења;
 • непосредно учествује у одлучивању на Скупштини као и преко органа удружења;
 • бира и буде биран у органе удружења;
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима удружења;
 • да писменим путем предложе покретање нових видова активности и унапређивање квалитета и садржине рада у удружењу;
 • да писменим путем укаже на проблеме које се тичу рада чланова и захтева укључивање удружења у њиховом решавању;
 • да буду информисани о раду удружења и његових органа;
 • буду информисани о материјално финансијском пословању удружења,
 • учествује савесно у извршавању својих задатака;
 • доприносе спречавању негативних појава и понашања која штете угледу удружења и чланова;

Активни члан је дужан да:

 • активно доприноси остваривању циљева удружења;
 • учествује у складу са интересовањем у активностима удружења;
 • да својим понашањем и ангажовањем у удружењу и ван њега доприноси афирмацији;
 • обавља друге послове које му повери Скупштина, Управни одбор или други одбор удружења;
 • да повремене задатке испуњва ажурно и савесно и да поступа у сагласности са моралним кодексом те понаша се етички сагласно добрим обичајим у удружењу;

Придружени члан има сва права и обавезе као активни члан осим права да:

 • непосредно учествује у одлучивању на Скупштини као и преко органа удружења;
 • бира и буде биран у органе удружења.

Почасни члан има сва права и обавезе као и придружени члан. Почасним чланом Управни одбор проглашава лице које је својим деловањем, репутацијом или на други начин значајно допринело остваривању циљева или афирмацији Удружења.

Унутрашња организација

Члан 9.

Органи Удружења су : Заступник Удружења, Скупштина Удружења, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 10.

Удружење има једно лице овлашћено за заступање Удружења - Заступника Удружења, именовано на начин утврђен овим Статутом.

Заступник Удружења:

 • представља и заступа Удружење у правном промету;
 • Заступник има права и дужности финансијског налогодавца;
 • Заступник потписује сва финансијска документа у име Удружења;
 • организује и руководи радом Удружења;
 • предлаже акте које доноси управни одбор,
 • извршава одлуке управног одбора и предузима мере за њихово спровођење,
 • стара се о законитости рада и одговара за коришћење и располагање имовином;
 • врши друге послове утврђене Законом и Статутом.

Заступник Удружења дужан је да се придржава овлашћења одређених Статутом и одлуком надлежног органа Удружења.

За Заступника Удружења може бити одређено само пословно способно физичко лице које има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.

Заступник Удружења не може бити лице које функцију Заступника или Председника Управног одбора има у другом Удружењу основаном ради заштите интереса чланова у области исте или сродне делатности, као и лице које је запослено у таквом Удружењу или привредном субјекту који није члан Удружења.

Заступник Удружења бира се од стране Скупштине Удружења већином гласова присутних чланова Скупштине, са мандатом у трајању од 4 године и правом неограниченог реизбора на исту функцију . Заступник Удружења разрешава се Одлуком Скупштине Удружења коју доносе чланови Скупштине - већином гласова укупног броја чланова Скупштине.

Заступник Удружења може бити разрешен пре истека времена за које је постављен: На сопствени захтев Уколико поступа противно одредбама Закона.Статута и одлука Скупштине Удружења Уколико његовом кривицом дође до губитака у раду Удружења У другим случајевима предвиђеним Законом.

Између Заступника који се разрешава дужности и новопостављеног Заступника Удружења, обавезно се врши примопредаја комплетне документације и информација које су од значаја за даљи рад Удружења,а до којих је Заступник Удружења дошао у оквиру обављања својих функција у Удружењу. Заступник Удружења коме престаје дужност обавезан је обављати послове и радне задатке до ступања на дужност новог Заступника Удружења.

Именовање Заступника Удружења региструје се код надлежног органа, у складу са Законом.

Члан 11.

Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења. Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Ванредна седница Скупштине сазива се на образложени предлог Управног одбора. Ванредна седница скупштине мора се сазвати ако захтев за њено сазивање, у писаном облику, поднесе једна трећина чланова удружења, у складу са Законом.

Ванредна седница скупштине мора се одржати најкасније у року од ЗО дана од дана подношења захтева за њено сазивање.

Иницијатива за сазивање седнице Скупштине се се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже и предлог Дневног реда Седнице. Седницу Скупштине сазива Председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања седнице Скупштине и предлогу дневног реда. Седница се може сазвати и обавештењем чланова путем е-маила уз истовремено постаављање обавештења на интернет сајт Удружења. Седницом председава Председавајући Скупштине, који се бира већином гласова присутних чланова Скупштине на почетку сваке седнице из реда присутних чланова Скупштине.

Председавајући Скупштине има мандат до следеће седнице Скупштине са неограниченим правом реизбора истог лица за функцију Председавајућег Скупштине. Председавајући Скупштином руководи радом седнице, одржава ред на седници и потписује Записник и Одлуке донете на седници Скупштине Удружења.

Записничар се бира већином гласова присутних чланова Скупштине на почетку сваке седнице из реда присутних лица, без обзира да ли је реч о члану Удружења.

Члан 12.

Надлежности Скупштине Удружења:

 • доноси план и програм рада Удружења;
 • усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 • усваја друге опште акте У дружења;
 • бира и разрешава Заступника Удружења - Председника Управног одбора-;
 • бира и разрешава чланове Управног одбора из редова чланица У дружења;
 • одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 • разматра и усваја годишњи финансијски план и извештај;
 • одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
 • одлучује о промени седишта Удружења;
 • одлучује о промени назива Удружења;
 • одлучује о промени и регистрацији делатности и привредне делатности Удружења;
 • разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
 • утврђује пословну политику Удружења;
 • ДОНОСИ ПОСЛОВНИК О СВОМ раду;
 • даје смернице Управном одбору и Заступнику за остваривање циљева и спровођење активности Удружења;
 • Одлучује о искључењу Чланова Удружења;
 • доноси одлуку о висини чланарине за наредну годину
 • има друге надлежности које су јој поверене Законом и овим Статутом.

Члан 13.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова, с тим да сваки члан има један глас. Одлуку о усвајању годишњег обрачуна и извештаја о активностима, приступању нових чланова и искључивању чланова, Скупштина доноси већином гласова укупног броја чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова чланова Скупштине.

Скупштина одлучује јавним гласањем, усменим изјашњавањем чланова или дизањем руке. Члан Скупштине може гласати и писменим путем, тако што доставља своју потписану изјаву Председавајућем Скупштине или Председнику Управног одбора.

Скупштина може одлучивати тајним гласањем у случајевима када то захтева најмање 1/4 чланова.

Члан 14.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има три члана : Председника Управног одбора и два члана Управног Одбора.

Функцију Председника Управног одбора врши Заступник Удружења, који је члан Управног одбора и Председник Управног одбора Удружења по функцији, а у складу са овим Статутом .

Променом Заступника Удружења мења се аутоматски и Председник Управног одбора Удружења. Остале чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина из редова чланова Удружења.

Мандат Председника Управног одбора и чланова Управног одбора траје четири године, са неограниченим правом да буду реизабрани на исту функцију.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

У случају једнаког броја гласова, одлучује глас Председника Управног одбора.

Управни одбор ради и одлучује на седницама у складу са Пословником о раду Управног одбора.

Председник Управног одбора припрема и сазива седнице Управног одбора, руководи његовим радом на седницама, потписује акта која доноси Управни одбор, потписује записнике са седница, одлучује о пријему нових чланова Удружења, у складу са одредбама Статута ,стара се о извршавању одлука, представља Управни одбор и врши друге послове утврђене Статутом, општим актима и Пословником о раду Управног одбора. Седницу Управног одбора може заказати и најмање једна трећина чланова Управног одбора у случају да на њихов захтев то не учини Председник Управног одбора.

Председник Управног одбора може дати овлашћење неком од чланова Управног одбора да га у случају спречености замењује у свим или само неким овлашћењима.

Члан 15.

Заступник Удружења врши функцију Председника Управног одбора, па се на именовање и разрешење, односно престанак функције Председника Управног одбора - примењују одредбе Статута које се односе на именовање и разрешење, односно престанак функције Заступника Удружења.

Члан Управног одбора може бити разрешен пре истека времена за које је постављен: На сопствени захтев

 • Уколико поступа противно одредбама Закона,Статута и одлука Скупштине Удружења
 • Уколико његовом кривицом дође до губитака у раду Удружења
 • У другим случајевима предвиђеним Законом.

Између члана Управног одбора који се разрешава дужности и новопостављеног члана Управног одбора, обавезно се врши примопредаја комплетне документације и информација које су од значаја за даљи рад Удружења,а до којих је члан Управног одбора дошао у оквиру обављања својих функција у Удружењу.

Члан Управног одбора коме престаје дужност обавезан је обављати послове и радне задатке до ступања на дужност новог члана Управног одбора .

Члан 16.

Надлежности Управног одбора:

 • руководи радом Удружења између две седнице Скупштине;
 • доноси ефективне, извршне одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 • организује редовно обављање делатности Удружења;
 • поверава посебне послове појединим члановима;
 • доноси финансијске одлуке;
 • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање два члана Удружења и припрема предлог измена и допуна Статута, који подноси Скупштини на усвајање;
 • Одлучује о другим питањима која су му поверена Статутом
 • Одлучује о свим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења ( претпоставка надлежности).

Члан 17.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина, када се број чланова Удружења повећа на десет или више чланова.

Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани. Надзорни одбор подноси извешгај о свом раду на седници Скупштине, а на захтев чланова Скупштине или по сопственој иницијативи.

Пријатељи Удружења

Члан 18.

У активностима Удружења могу учествовати Чланови Удружења, Пријатељи Удружења и грађани.

Пријатељи Удружења су правна или физичка лица која су посебно заинтересована да допринесу остваривању циљева Удружења и који директно подржавају реализацију циљева Удружења донацијама, поклонима, спонзорством или својим активним радом, идејама и утицајем; ова лица могу на свој захтев добити и посебну идентификациону картицу којом се доказује статус Пријатеља Удружења.

Пријатељи Удружења имају право да буду редовно информисани о битним активностима Удружења, као и право да учествују у остваривању циљева на сваки адекватан начин, а у складу са Статутом и Одлукама органа У дружења.

Пријатељи Удружења не учествују у раду органа удружења нити у одлучивању.

Статус пријатеља У дружења може бити одузет или суспендован на основу Одлуке Управног одбора која се доноси на образложени предлог Заступника Удружења и то у случају да Пријатељ Удружења својим понашањем или утицајем индиректно или директно нарушава углед и репутацију У дружења или на посредан или непосредан начин омета остваривање циљева Удружења и несметан рад.

Удружење је у обавези да поштује тајност личних података свих лица која имају статус Пријатеља Удружења и може да користи личне податке само уз дозволу тог лица.

Пословна тајна

Члан 19.

Пословну тајну Удружења представљају исправе и подаци утврђени одлуком Скупштине Удружења чије би саопштавање неовлашћеном лицу штетила интересима и угледу Удружења.

Као пословна тајна не могу се утврдити исправе и подаци који су по закону јавни или исправе и подаци о кршењу закона.

Остваривање јавности рада

Члан 20.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, постављањем на интернет страницу Удружења, е- маилом или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на редовној седници Скупштине Удружења.

Одговорност за штету

Члан 21.

Чланови органа У дружења одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Удружењу, ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује, осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записник.

Поступак за накнаду штете која је нанаета Удружењу на начин описан у ст. 1 овог члана- покреће се на основу одлуке органа Управног одбора У дружења или по захтеву најмање 1 /3 од укупног броја чланова Удружења.

Одлуком Скупштине се може одредити посебни заступник Удружења за поступак за накнаду штете.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на радње заступника Удружења.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и привредна делатност Удружења.

Члан 22.

Удружење прибавља средства за остварење својих циљева: - од уписнина и чланарина,

 • од добровољних прилога, донација, дотација, поклона и завештања,
 • од камате на уложена средства Удружења, камате на улоге, закупнине и дивиденде,
 • од привредне делатности Удружења која се обавља у складу са Законом и Статутом,
 • организовањем локалних, националних и међународних акција и кампања,
 • конкурисањем пројеката код државних органа или фондација,
 • од котизације за семинаре, скупове, конгресе, сајмове, саветовања, екскурзије, едукативне и практичне радионице и друге манифестације и догађеаје у организацији Удружења ;
 • од додељених буџетских средстава ,
 • од финансијских субвенција,
 • сопственим непрофитним циљним радом у складу са Законом и нормативним актима Удружења и кроз друге адекватне облике остваривања својих циљева у складу са Законом.

Члан 23.

Удружење може да врши оне активности којима се остварују циљеви утврђени овим Статутом. У дружење може непосредно да обавља и привредну или другу делатност којом се стиче добит у складу са Уредбом о класификација делатности, под следећим условима:

 1. да је делатност у вези са његовим статутарним циљевима;
 2. да је делатност предвиђена статутом;
 3. да је делатност мањег обима, односно да се делатност обавља у обиму потребном за остваривање циљева Удружења.

На основу Уредбе о класификацији делатности РС, Удружење обавља следећу привредну делатност којом стиче добит у складу са чл. 37 Закона о удружењима:

Шифра делатности: 62.02

Назив делатности: Консултантске делатности у области информационе технологије

Делатност из претходног става се уписује у Регистар привредних субјеката и обавља се у складу са прописима којима је уређена област у коју спадају активности које се обављају.

Удружење ће отпочети са непосредним обављањем привредне делатности тек након уписа делатности у Регистар надлежног органа, у складу са Законом.

Послови које Удружење закључи супротно одредби ст. 1. и 2. овог члана Статута правно су ваљани, осим ако је треће лице знало или је морало знати за прекорачење. Удружење може под законским условима и условима из Статута одлучити да обавља и другу привредну или другу делатност којом се стиче добит, у складу са прописима којима је уређена област у коју спадају активности које се обављају.

У дружење нема право да остварену добит од привредне или друге делатности расподељује својим оснивачима, члановима, члановима органа Удружења, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима, у смислу Закона којим се уређују привредна друштва.

Члан 24.

Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже вршењу ревизије финансијских извештаја, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији. Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима Удружења на начин утврђен Статутом.

Коришћење имовине Удружења

Члан 25.

Имовина Удружења може да се користи једино за остваривање статутарних циљева. Имовина Удружења не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа Удружења, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима у смислу Закона.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не односе се на давање пригодних примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Удружења (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених.

Одговорност за обавезе Удружења

Члан 26.

За своје обавезе Удружење одговара целокупном својом имовином.

Чланови Удружења и органа Удружења могу лично одговарати за обавезе Удружења, ако поступају са имовином Удружења као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Удружење као форму за незаконите или преварне сврхе.

Статусне промене и престанак рада Удружења

Члан 27.

О статусним променама Одлучује Скупштина двотрећинском већином од укупног броја чланова. Удружење престаје са радом одлуком 2/3 чланова Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Удружења у случају престанка Удружења

Члан 28.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, на основу Одлуке Скупштине Удружења, а у складу са Законом.

Ако се у тренутку престанка Удружења не може поступити на начин одређен претходним чланом или ако Удружење престаје на основу одлуке о забрани рада, након спроведеног поступка ликвидације имовина Удружења постаје имовина Републике Србије, с тим што право коришћења припада јединици локалне самоуправе на чијој је територији било седиште Удружења.

Приступање другим организацијама

Члан 29.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним државним и невладиним организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним и домаћим Удружењима и Асоцијацијама удружења која се баве питањима везаним за остваривање циљева Удружења, о чему одлуку доноси Скупштина Удружења.

Приступање организацијама региструје се код надлежног државног органа у складу са Законом.

Заштита животне средине

Члан 30.

Удружење у свом раду предузима мере заштите и унапређења радне и животне средине у складу са Законом, Статутом и другим општим актима.

У својим активностима и делатностима Удружење пропагира еколошке идеје и развија активности које доприносе заштити очувању и унапређењу живота и здравља људи.

Чланови Удружења и чланови органа Удружења, као и сви запослени, при свом раду дужни су да уважавају и примењују прописе и мере који се односе на заштиту и унапређење човекове животне и радне средине, као и да подстичу концепт здравог живота и заштите природе и природних богатстава.

Завршне и прелазне одредбе

Члан 31.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о Удружењима Републике Србије.

Члан 32.

Овај Статут ступа на снагу од дана његовог усвајања на Скупштини Удружења. Удружење се региструје код надлежног органа, у складу са Законом.

Председавајући Скупштине Удружења
ФИЛИП КРИВОКАПИЋ